Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden:

Door deze site te raadplegen, stemt u automatisch in met deze voorwaarden. De pagina’s en overige inhoud van onze website zijn eigendom van Jobhunting 2.0 Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Jobhunting 2.0. Het wijzigen van de inhoud is uitdrukkelijk verboden. Sommige delen van onze website bevatten beelden die onder het auteursrecht van de relaties van Jobhunting 2.0 vallen. Tenzij anders aangegeven zijn de handelsmerkrechten van Jobhunting 2.0 van toepassing op alle merken die op onze website worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo’s van Jobhunting 2.0

Jobhunting 2.0 wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige schade ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld.

Jobhunting 2.0 streeft ernaar alle documenten en bestanden die zij op deze website plaatst voorafgaand aan de plaatsing te controleren op virussen. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze documenten en bestanden geen virussen bevatten. Jobhunting 2.0 aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woords, als gevolg van eventuele virussen. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.

Privacy statement: Om haar internetsite en de daaraan verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, dient Jobhunting 2.0 in een aantal gevallen persoonsgegevens te verwerken. Deze verwerking dient te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Jobhunting 2.0 hanteert een stringent privacybeleid. Wij beschermen de privacy van de gevoelige informatie die u aan ons verstrekt en spannen ons in deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Hieronder zetten wij uiteen welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en wat wij doen om uw privacy te beschermen.

Doeleinden registratie gegevens Wanneer u zich via onze internetsite bij Jobhunting 2.0 wilt inschrijven, vragen wij u om enkele persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden verwerkt teneinde:

Het gebruiksgemak van de internetsite van Jobhunting 2.0 te vergroten en onze dienstverlening te (kunnen) optimaliseren; Werk voor u te vinden en de diensten die door Jobhunting 2.0 via deze internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te (kunnen) voeren; U te informeren over de diensten van Jobhunting 2.0.

Gegevensverwerking: Deze internetsite bevat links naar internetsites van derden. Voor deze sites kan een afwijkend privacystatement gelden. Jobhunting 2.0 is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Hulp bij registratie Om haar diensten aan u ter beschikking te kunnen stellen geeft u Jobhunting 2.0 toestemming ten behoeve van de registratie van persoonsgegevens gebruik te maken van aan haar gelieerde ondernemingen of hulppersonen.

Verstrekken gegevens aan derden:  Teneinde werk voor u te vinden, stelt Jobhunting 2.0 de door u verstrekte gegevens ter beschikking aan de door haar geselecteerde werkgevers. Daarnaast kan Jobhunting 2.0 uw gegevens, zonder dat daarvoor expliciet toestemming gegeven dient te worden, aan de aan haar gelieerde ondernemingen verstrekken teneinde de mogelijkheden om werk te vinden te vergroten.

Jobhunting 2.0 aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de door u verstrekte gegevens door de door haar geselecteerde werkgevers en/of derden, aan wie uw gegevens worden verstrekt nadat u daartoe toestemming heeft gegeven.

Jobhunting 2.0 zal uw gegevens niet, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, CAO, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Gebruik logbestanden: De internetsite van Jobhunting 2.0 genereert automatisch logbestanden van het gebruik van haar site door u en andere gebruikers. Wij houden gebruiksgegevens bij, zoals de IP-adressen en domeinen, de bronadressen van waar de pagina’s zijn opgeroepen, datum en tijd van de oproepen, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens worden voor statistische doeleinden en op anonieme wijze gebruikt, alsook voor het verbeteren van onze dienstverlening via deze internetsite.

Gebruik van ‘cookies’: Om het gebruiksgemak van deze internetsite te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een ‘cookie’ is een klein tekstbestand dat uw webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst. Zodra u opnieuw bij Jobhunting 2.0 inlogt, wordt uw computer herkend op basis van de ‘cookie’. Indien u niet wilt dat Jobhunting 2.0 een ‘cookie’ op uw harde schijf laat installeren, kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van ‘cookies’ niet accepteert en deze heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van deze internetsite.

BeveiligingJobhunting 2.0:  heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens.

Verwijderen gegevens: U kunt op elk moment besluiten uw registratie te laten verwijderen. Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande dit privacystatement en de manier waarop wij uw gegevens registreren, kunt u daarvoor contact opnemen met Jobhunting 2.0